Naknada štete 2019-01-25T18:23:07+00:00
  • sastav odštetnih zahteva i zastupanje oštećenih u postupku pred osiguravajućim drustvom
  • podnošenje tužbi radi naknade svih vrsta materijalne štete
  • podnošenje tužbi za naknadu nematerijalne štete(pretrpljeni fizički bol,pretrpljeni strah,naknada štete nastala usled duševnih bolova:umanjenje opšte životne aktivnosti,naruženosti,povrede prava ličnosti i dr.)
  • zastupanje u sudskim postupcima radi naknade materijalne i nematerijalne štete
  • zastupanje u sudskim postupcima radi naknade štete zbog netačno objavljene informacije u sredstvima javnog informisanja
Pozovite nas