Nasledno pravo 2019-01-25T18:06:37+00:00

Advokatska kancelarija Zelović pokazuje veliko interesovanje u oblasti naslednog prava.

Nasledjivanje kao gradjanskopravni institut u našem pravu regulisano je Zakonom o nasledjivanju,dok je sam ostavinski postupak uredjen Zakonom o vanparničnom postupku.

Sva prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti a podobna su za nasledjivanje čine zaostavštinu,te je nakon smrti pokojnika potrebno voditi ostavinski postupak da bi se utvrdilo ko su naslednici umrlog,koja imovina čini zaostavštinu te koja prava pripadaju naslednicima.

Ostavinski postupak pokreće po službenoj dužnosti nadležni sud(sud na cijem području je ostavilac imao poslednje prebivalište odnosno boravište) čim sazna za smrt odredjenog lica,dok se uglavnom sprovodjenje postupka poverava javnim beležnicima.

Sam ostavinski postupak moze biti veoma osetljiv po naslednopravne učesnike imajući u vidu da se mogu javiti mnogobrojna sporna pitanja izmedju bliskih srodnika,te je svakako uloga advokata u takvim slucajevima poželjna.Postoje dva osnova za nasledjivanje:zakon i zaveštanje(testament).U okviru zakonskog nasledjivanja nasledjuje se po naslednim redovima,gde naslednici bližeg naslednog reda iskljucuju one naslednike iz daljeg naslednog reda.

Pripadnici prvog naslednog reda jesu ostaviočevi potomci i supružnik,u drugi nasledni red se ubrajaju supružnik i ostaviočevi roditelji i njihovi potomci,nakon kojih se na nasledje pozivaju babe i dede da bi na kraju odnosno cetvrtom naslednom redu pripadali prababe i pradede ostavioca.

Kada je u pitanju testamentarno nasledjivanje ,za koje je neophodno da sam ostavilac izjavom volje raspodeli svoju imovinu za slučaj smrti u nekoj od zakonom odredjenih formi(naš ZON propisuje cak 9 razlicitih formi testamenta)cime se isključuje zakonsko nasledjivanje.Medjutim,ostaviočeva volje nije u potpunosti neograničena,s obzirom da u našem naslednom pravu postoji institute nužnog dela,kojim su zaštićeni ostaviočevi najbliži naslednici,kojima  pripada deo zaostavštine kojom ostavilac nije mogao raspolagati(nužni deo).

Zakon o nasledjivanju uredjuje i naslednopravne ugovore od kojih su posebno česti u praksi ugovor o ustupanju i  raspodeli imovine za života ostavioca kao i ugovor o doživotnom izdržavanju,kojim se  isključuje zakonsko nasledjivanje.

Advokatska kancelarija Zelović  može pružiti brojne usluge iz oblasti naslednog prava:

  1. zastupanje u ostavinskom postupku
  2. sastavljanje testamenta
  3. sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
  4. sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života ostavioca
  5. vodjenje parnica koje proizilaze iz ostavinskog postupka
  6. zastupanje naslednopravnih učesnika u ostvarivanju prava na nužni deo
  7. pružanje pravne pomoci u drugim segmentima ostvarivanja naslednog prava
Pozovite nas