Porodično pravo 2019-01-25T18:37:54+00:00

ADVOKATSKA KANCELARIJE ZELOVIĆ PRUŽA PRAVNE USLUGE U OBLASTI PORODICNOG PRAVA.

Porodično pravo uredjuje lične i imovinske odnose koji nastaju izmedju članova porodice a koji proizilaze iz braka i srodstva.

Prema našem Porodičnom zakonu  osnovna nacela su sledeća: posebna zaštita porodice,poštovanje porodičnog života,slobodno odlučivanje o radjanju dece kao i zabrana diskriminacije.

Porodično pravo reguliše brak i odnose u braku,odnose u vanbračnoj zajednici,odnose izmedju deteta i roditelja,usvojenje,hraniteljstvo,starateljstvo,izdržavanje,imovinske odnose u porodici,zastitu od nasilja u porodci,lično ime te postupke vezane za porodične odnose.

Posebno treba istaći da u slučaju uredjanja odnosa u kojem je jedan od učesnika dete,treba imati u vidu načelo  zaštite deteta i njegovog najboljeg interesa.

Srpsko porodično zakonodavstvo za razliku od većine evropskih zakonodavstava daje zakonsku definiciju braka:” Brak je zakonom uredjena zajednica zivota žene i  muškarca”(clan 3 stav 1 Porodičnog zakona) iz čije formulacije se može zaključiti da je brak svakako pravni institut čije zasnivanje,dejstva i prestanak uredjuje Porodični zakon,zatim da su subjekti bračnog odnosa muškarac i žena,te najzad da je neophodno uspostavljanje stvarne zajednice zivota izmedju supružnika.

Medjutim,veoma cesto se u praksi dešava da odnosi izmedju supružnika postanu poremećeni i da se ne može ostvariti zajednica života,te takav brak prestaje razvodom(smatra se da je brak prestao onog dana kada je nastupila pravnosnažnost presude o razvodu braka).

Postoje dva osnovna oblika razvoda braka :1.sporazumni razvod I 2.razvod po tužbi.

Supružnici imaju pravo na sporazumni razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu braka koji obavezno sadrži pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine.Vršenje roditeljskog prava moze biti zajedničko(od strane oba roditelja)i samostalno(od strane jednog roditelja).

Razvod braka po tužbi,kao sto i sam naziv govori pokreće se tužbom koju svaki supružnik može podneti nadležnom sudu u slučaju ozbiljne i trajne poremećenosti bračnog odnosa ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika.

Veoma osetljivo pitanje je kako podeliti zajedničku imovinu supružnika(imovinu nastalu tokom trajanja braka) osim ukoilko su bračni partneri zakljucili bračni ugovor, pa je važno istaći da postoje dva načina od kojih je prvi sporazumni(neophodno je da sporazum o deobi bude zaključen u formi javnobeležnicki potvrdjene isprave) a drugi način je sudska deoba koja se javlja u odsustvu sporazuma, a za koju vazi pretpostavka da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki s tim da je moguce dokazati da je je jedan od supružnika imao veći udeo u zavisnosti od njegovih prihoda,vodjenja poslova u domaćinstva,staranja o deci itd.

Pored razvoda braka advokatska kancelarija Zelović pruža pravne usluge u oblasti izdržavanja,kao veoma značajnog instituta porodičnog prava.Najpre, treba napomenuti da supružnik ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima u slučaju da nema dovoljno sredstava za izdržavanje,a nesposoban je za rad ili je nezaposlen,pod uslovom da to ne predstavlja očiglednu nepravdu za davaoca izdržavanja.Isto pravilo vazi i  u slučaju vanbračnih partnera.Majka deteta ima pravo na izdržavanja od oca detata za vreme od tri meseca pre porodjaja i godinu dana nakon porodjaja.Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od svojih roditelja  odnosno od krvnih srodnika u pravoj  ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.Punoletno dete ima pravo na izdržavanje od svojih roditelja ukoliko se redovno školuje i to najkasnije do navršene 26 godine života,kao i punoletno dete koje je nesposobno za rad a nema dovoljno sredstava za izdržavanje.Našim PZ predvidjena je obaveza izdržavanja maloletnog deteta koje stiče zaradu ili ima prihode od imovine kao i punoletnog detata prema roditelju nesposobnom za rad i koji nema sredstva za sopstveno izdržavanje,te obaveza izdržavanja maloletnog brata ili sestre od strane punoletnog brata ili sestre odnosno maloletnog brata ili sestre koji stiče zaradu ili ima prihode od imovine.

Izdržavanje se odredjuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja,s  tim da se visina izdržavanja može smanjiti odnosno povećati u slučaju da se promene okolnosti na osnovu kojih se zasnivala prethodna odluka.

Na kraju,da sumiramo,advokatska kancelarija Zelović pruza širok spektar pravnih usluga u oblasti porodičnog prava i to:

  1. PODNOŠENJE TUŽBE ZA RAZVOD BRAKA
  2. SASTAV PREDLOGA ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA
  3. PODNOŠENJE TUŽBE RADI IZDRŽAVANJA
  4. LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
  5. ZASTUPANJE U POSTUPCIMA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI
  6. PODNOŠENJE TUZBE RADI DEOBE BRAČNE TEKOVINE
  7. SASTAV BRAČNOG UGOVORA
  8. LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI I STAVLJANJE POD STARATELJSTVO
Pozovite nas