Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu

A dvokatska kancelarija Zelović je izverzirana u postupcima pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na gradjevinskom zemljištu,odnosno konverziji,pa je poželjno da se u takvim slučajevima angažuje advokat.Konverzija se odnosi na izgradjeno ili neizgradjeno gradjevinsko zemljište na kome je tituar prava svojine Republika Srbija,autonomna pokrajina,grad,opština,a nosilac prava korišćenja privredna društva,lica koji su nosioci prava korišćenja na gradjevinskom zemljištu u državnoj svojini ustupljenog radi izgradnje po ranijim propisima(do 2003 god) i drugi subjkti odredjeni zakonom.Nosioci prava korišćenja čije je pravo upisano u katastar nepokretnosti mogu se aktivno legitimisati kao podnosioci zahteva za konverziju ukoliko nadležnom organu uprave dostave dokaz na osnovu koga su stekli pravo korišćenja(pravni osnov),izvod iz lista nepokretnosti za gradjevinske parcele čiji su korisnici,a ukoliko je već na takvoj parceli izgradjeno više objekata potrebno je dostaviti i valjan dokaz o razvrgnuću sukorisničke zajednice.Zahtev se podnosi odeljenju za imovinsko-pravne odnose nadležne jedinice lokalne samouprave(opštini na kojoj se nalazi zemljišna nepokretnost) koji odredjuje naknadu po tržišnoj vrednosti,osim u slučajevima kada je zakonom odredjeno umanjenje.Naknada se odredjuje u novčanom iznosu koji se uplaćuje jednokratno ili u više mesečnih rata shodno rešenju o konverziji.
Za više informacija u vezi opisane tematike mozete kontaktirati advokata za konverziju prava korisćenja u pravo svojine na gradjevinskom zemljištu.

Miloš Zelović

By | 2019-03-15T23:26:00+00:00 March 15th, 2019|Uncategorized|Comments Off on Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu
Pozovite nas