Testament

T estament kao pravni posao datira još iz vremena Starog Rima.Zaveštanje predstavlja jednostranu,ličnu i opozivu izjavu volje za to sposobnog lica kojom raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti.Izjava volje mora biti slobodna,stvarna i ozbiljna.Uslov za sastav testamenta je da lice bude sposobno za rasuđivanje i da ima navršenih 15 godina života.
Zaveštalac mora imati nameru da sačini testament(animus testandi) koja mora biti određena i bezuslovna.Testament je pravni posao mortis causa,što se ogleda u tome da svoja dejstva proizvodi tek od ostaviočeve smrti(otvaranje nasleđa) te do toga trenutka zaveštalac može opozvati testament koji je ranije sačinio.U pitanju je dobročin pravni posao,uvek jednostran(nastaje izjavom volje samo jednog lica odnosno ostavioca),kao i strogo ličan pravni posao što znači da kao takav ne može nastati preko drugog lica odnosno punomoćnika.Da bi bio punovažan,testament mora ispuniti neku od zakonom predviđenih formi što ukazuje da je u pitanju formalan pravni posao.U našem naslednom pravu postoji 9 različitih formi za sačinjavanje testamenta.
Zaveštalac testamentom može postaviti jednog ili više naslednika.Testamentom se mogu isključiti iz nasleđivanja zakonski naslednici,međutim u tom slučaju oni mogu zahtevati nužni deo,koji je manji od onog naslednog dela kojim bi im pripao da nije bilo testamenta.
Za više informacija o ovom ali i drugim pitanjima iz domena naslednog prava,kontaktirajte nas!

By | 2019-05-18T18:57:58+00:00 May 18th, 2019|Uncategorized|Comments Off on Testament
Pozovite nas